مایه رنج

 

 

            

 

 

کس بهره از آن تازه بر و دوش ندارد

                        کاین شاخه گل طاقت آغوش ندارد

       ازعشق نرنجیم و گر مایه رنج است

                   با نیش بسازیم اگر نوش ندارد

/ 0 نظر / 10 بازدید